جشنواره گلدسته های سرو

جشنواره گلدسته های سرو در راستای ترویج فرهنگ نماز برگزار می شود

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان هدف از برگزاری  جشنواره گلدسته های سرو را ترویج فرهنگ نماز با استفاده از زبان هنر عنوان کرد