سامانه شایستگی مدیران

رونمایی از«طرح سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران» در اولین روز خرداد

با حضور وزیر آموزش وپرورش،سامانه «طرح سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران» در اردوگاه شهید باهنر رونمایی می شود.