صنایع دستی

ترویج فرهنگ کار، تولید، نوآوری و کارآفرینی در رشته صنایع دستی(فرش)

رئیس گروه تالیف کتب درسی رشته هنر در گفتگو با خبرنگار فرصت برابر، گفت: ترویج فرهنگ کار، تولید، نوآوری و کارآفرینی هدف رشته صنایع دستی(فرش) است.