رتبه اول کشوری

کسب رتبه اول کشوری در جشنواره فیلم 30 دقیقه ای

حمیده علیزاده سرگروه فیزیک شهرستان زَهَک توانست در جشنواره فیلم 30 دقیقه ای  رتبه اول کشوری را کسب نماید.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده