نشست هماهنگی مجلات رشد

نشست مشترک سردبیران مجلات رشد و کارشناسان تألیف به زودی برگزار می شود

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش از برگزاری نشست مشترک سردبیران مجلات رشد و کارشناسان دفاتر تألیف در آینده نزدیک خبر داد.

امتیاز: 
امتیازی داده نشده