دکتر بتول عطاران

در افق 1404 می بینیم

نوروز 1394 را آغاز می‌کنیم، ولی چشم‌ها به افق 1٤0٤ است. هدف‌گذاری در شرایط کنونی در آنجاست و جهت‌گیری به سمت آن ٭. در هدف‌گذاری برنامه‌های درسی و تربیتی عناصری پنج‌گانه، مرتبط و به‌هم‌تنیده به محوریت تعقل و در کنار آن ایمان، علم، اخلاق و عمل هرکدام مراتب معینی دارند و انتظار می‌رود در ترکیب آن‌ها اهداف کلی برنامة درسی و تربیتی حاصل شود.