زهرا رضلئیان

اعتکاف، پنجره ای رو به آسمان

اعتکاف بریدن از خود و گام نهادن در طریق معرفت پروردگار است. چشم پوشی از تعلقات دنیوی و تفکر در وادی عشق الهی است. درنگ در اعمال خویش که چه بودیم و چه کردیم و چه می بایست. تا رضای خالق خویش فراهم می ساختیم؟ یا من یعطی من سئله، یا من یعطی من لم یسئله و من لم یعرفه ....