سازمان یونسکو

کتاب“ابزارهای آموزشی برای توسعه برنامه درسی" منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

کتاب “ابزارهای آموزشی برای توسعه برنامه درسی، تهیه و اجرای چارچوب‌های برنامه درسی” انتشار یافت.

دسترسی به اطلاعات و دانش، آزادی بیان، احترام به زندگی خصوصی افراد و اصول اخلاقی در اینترنت جهانی

به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در اجلاس 196 شورای اجرایی یونسکو، این سازمان به تازگی مطالعه و پژوهش خود را در خصوص اینترنت با عنوان «زیربنای ایجاد و ترویج جوامع معرفتی فراگیر: دسترسی به اطلاعات و دانش، آزادی بیان، احترام به زندگی خصوصی افراد و اصول اخلاقی در اینترنت جهانی» منتشر کرده است.