نسرین عزیزی

رسانه ها و محیطهای آموزشی- یادگیری

هماهنگی و تدوین: 

در رویکردهای نوین به فرایند آموزش ــ یادگیری، فعالیتهای آموزشی معلمان از ارائه یک‌سویه اطلاعات به شاگردان، به فراهم‌سازی محیط های مناسب برای تسهیل یادگیری آنان تغییر کرده است. 

فلسفه تربیت و فعالیتهای تربیتی منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

کتاب حاضر، اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های فلسفه تربیت در تدوین نظام تربیتی مدارس جمهوری اسلامی ایران است. اولین کتاب از مجموعه مذکور، تحت عنوان طرح جامع نظام تربیتی در مدارس جمهوری اسلامی ایران است.. 

مبانی پژوهش چند روشی منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

این کتاب در باره پژوهش چند روشی، روند تاریخی و مبانی معرفت شناختی و ماهیت تکاملی آن است و به مباحثی مانند چگونگی نظریه پردازی، آزمون فرضیه ها، مسئله پژوهش، گرد آوری داده ها نمونه گیری و تعمیم، تحلیل علمی پدیده اجتماعی و حتی سیاستگذاری می پردازد.

مبانی آموزش و پرورش شناختی

هماهنگی و تدوین: 

پیشرفت سریع علوم و فناوریهای شناختی با هدف شناخت کارکردهای ذهن و مغز، رفع کاستیهای آن، جستجوی روشهای رشد و تقویت ذهن و تدوین شیوه‌های استفادة بهینه از قوای فکری انسان و همچنین طراحی و تولید سامانه‌های مصنوعی برگرفته از مغز، موجب شده است 

Subscribe to RSS - نسرین عزیزی