نسرین عزیزی

بنیان های فلسفی فیزیک

هماهنگی و تدوین: 

در میان شاخه های فلسفه، فلسفه فیزیک پرسش های فلسفی بنیادی را که در بنیان فیزیک جدید قرار دارند، مطالعه می کند و به پژوهش در باره ماده و انرژی و اینکه چگونه باهم بر همکنش انجام می دهند، می پردازد.

کتاب فرایند برنامه ریزی درسی (مبانی، اصول، الگوها، روش ها و فنون)

هماهنگی و تدوین: 

برنامه ریزی درسی در کشورهای پیشرفته نتیجه ی تمدن، فرهنگ، نوآوری های علمی، فناوری و تجربه ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود کشورهاست. اما در کشورهای غیر پیشرفته و جهان سوم برنامه ریزی درسی نوعی تقلید از .....

نگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی و درسی

هماهنگی و تدوین: 

نگرش سیستمی یک راه تفکر، روش اصول تجزیه و تحلیل و نوعی شیوه مدیریت است که با توجه به پیچیدگی های موجود در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی، لزوم توجه به آن در حیطه برنامه آموزشی و درسی بسیاز ضروری به نظر می رسد.

تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی

هماهنگی و تدوین: 

این کتاب به مقولاتی چون حس‌گری، سازمان‌های از بیرون کنترل شونده، نهادینگی، تئوری‌های کارگزاری، ذی‌نفعان، پساتجددگرایی و پیچیدگی می‌پردازد. 

کتاب تکنولوژی آموزشی پیشرفته در 530 صفحه منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

تکنولوژی آموزشی با تمام فراز و فرودهای خود که همانند رودخانه‌ای به سرعت می‌گذرد، به جهش نیاز دارد؛ جهشی که عقب‌ماندگی‌ها را جبران و شایستگی‌ها را جلوه‌گر کند.

در ستایش هیچ آموزی

هماهنگی و تدوین: 

در کتاب هیچ آموزی یا تعلیم و تربیت تنزیهی، هنر والای حذف کردن برای جذب نمودن، پنهان کردن برای آشکار نمودن، کاستن برای افزودن، منع کردن برای ترغیب نمودن، و هیچ شدن برای همه چیز شدن به کار گرفته می شود.

جامعه شناسی نوین ارتباطات: رسانه ها در جهان امروز

هماهنگی و تدوین: 

کتاب جامعه‌شناسی نوین ارتباطات رسانه‌ها در جهان امروز، دومین جلد از دانشنامه ارتباطات است که  در سه بخش اصلی و 11 فصل تألیف شده است، منتشر گردید.

مدیر ژاپنی به مثابه «رهبر»

هماهنگی و تدوین: 

کتاب «مدیر ژاپنی به مثابه رهبر» ادامه کتاب «معلم ژاپنی به مثابه رهبر»، و به بیان دیگر ادامه تجربه‌های زیسته یک معلم ژاپنی، منتها این بار در کسوت مدیریت مدرسه است.