نواندیش

اطمینان می دهم که دولت در چارچوب فرهنگ ایران عمل خواهد کرد

رئیس جمهوری: "در مورد بیانیه ٢٠٣٠ به مردم و رهبر بزرگوار اطمینان می دهم که دولت تصریح کرده است که در چارچوب فرهنگ ایران به آن پایبند خواهد بود"