رسالت

مبانی التقاطی واصلاحات معکوس

درحالی که سندتحول آموزش وپرورش در سال های اخیردر حدمصاحبه و وعده مدیران عالی این وزارت متوقف ماند و به بهانه تمهید مقدمات وتهیه نظامنامه دفع الوقت شد، سند موسوم به ۲۰۳۰ابلاغ شده از سازمان یونسکو بدون معطلی وبه فوریت مسیر تصویب واجراء را طی کرد.