زینب گلزاری

راهنمای تولید و طراحی بازی آموزشی رایانه‌ای

هماهنگی و تدوین: 

کتاب «طراحی بازی آموزشی رایانه‌ای؛ راهنمای تولید»، نوشتۀ دکتر زینب گلزاری از سوی نشر طلایی پویندگان دانشگاه منتشر شد.این کتاب، مجهز به کد های دسترسی سریع  است. این کدها به ویژه در فصل پایانی کتاب، فیلم آموزشی پروژه های تولید را در اختیار مخاطب قرار می دهد.