فورسایت، پاتریک بی، ترجمه حیدر تورانی

اعتماد جمعی، چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند؟

هماهنگی و تدوین: 

کتاب اعتماد جمعی، چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند؟ تالیف فورسایت، پاتریک بی، ترجمه دکتر حیدر تورانی منتشر شد.