ساروخانی، باقر

جامعه شناسی نوین ارتباطات: رسانه ها در جهان امروز

هماهنگی و تدوین: 

کتاب جامعه‌شناسی نوین ارتباطات رسانه‌ها در جهان امروز، دومین جلد از دانشنامه ارتباطات است که  در سه بخش اصلی و 11 فصل تألیف شده است، منتشر گردید.