دکتر احد نویدی

انفعال مسئولان آموزش و پرورش و مساله اردوهای دانش آموزی

پاسخ دادن به این سئوال‌ها  نیازمند توجه کافی و فهم دقیق سطح تحول شناختی، عاطفی و اخلاقی کودکان مورد نظر است مطابق نظر " پیاژه "، کودک وقتی فعال نباشد یعنی در وضعی فعل پذیر قرار داشته باشد، به صرف شنیدن سخن دیگران، چیزی یاد نمی گیرد.