دکتر مسلم پرتو

شناسایی وضعیت بهزیستی و درماندگی روان‌شناختی دانش‌آموزان شهر تهران

دکتر مسلم پرتو در نشست ارائه یافته های پژوهشی نتایج تحقیق خود با عنوان "وضعیت بهزیستی و درماندگی روان‌شناختی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر تهران" را ارائه کرد.