رحمان سرشت،

تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی

هماهنگی و تدوین: 

این کتاب به مقولاتی چون حس‌گری، سازمان‌های از بیرون کنترل شونده، نهادینگی، تئوری‌های کارگزاری، ذی‌نفعان، پساتجددگرایی و پیچیدگی می‌پردازد.