احمد هاشمی

نگرش سیستمی در برنامه ریزی آموزشی و درسی

هماهنگی و تدوین: 

نگرش سیستمی یک راه تفکر، روش اصول تجزیه و تحلیل و نوعی شیوه مدیریت است که با توجه به پیچیدگی های موجود در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی، لزوم توجه به آن در حیطه برنامه آموزشی و درسی بسیاز ضروری به نظر می رسد.