واشقانی فراهانی، ماشاالله

کتاب فرایند برنامه ریزی درسی (مبانی، اصول، الگوها، روش ها و فنون)

هماهنگی و تدوین: 

برنامه ریزی درسی در کشورهای پیشرفته نتیجه ی تمدن، فرهنگ، نوآوری های علمی، فناوری و تجربه ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود کشورهاست. اما در کشورهای غیر پیشرفته و جهان سوم برنامه ریزی درسی نوعی تقلید از .....