مرتضی کریمی نیا

مطالعات قرآنی در زبان‌های اروپایی

کتاب‌شناسی مطالعات قرآنی در زبان‌های اروپایی نخستین کتاب‌شناسی در زمینه ارائه فهرست جامع، دقیق و همه‌جانبه‌ای از مطالعات قرآنی و تفسیری طی پنج قرن گذشته در هفت زبان اروپایی در سراسر جهان است.