اقدس باغستانی

نقش سند تحول در تحقق اقتصاد مقاومتی

با همگرایی و برنامه‌ریزی یکپارچه و عملیاتی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، می‌توان اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک استراتژی کارآمد و کارساز در مقابله با جنگ نرم وجنگ اقتصادی محقق کرد.