رضا زمانی

با همکاری و حمایت معنوی کمیسیون ملّی یونسکو، کتاب« نامه‌ای به فرزندم » منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

با همکاری و حمایت معنوی کمیسیون ملّی یونسکو – ایران کتاب « نامه‌ای به فرزندم » منتشر شد.