رضا زمانی

با همکاری و حمایت معنوی کمیسیون ملّی یونسکو، کتاب «نامه‌ای به فرزندم» منتشر شد

هماهنگی و تدوین: 

با همکاری و حمایت معنوی کمیسیون ملّی یونسکو – ایران کتاب «نامه‌ای به فرزندم» منتشر شد.