دکتریدالله بهمنی، ملاحت نجفی

رویکردهای ادبیات داستانی

کتاب رویکردهای ادبیات داستانی( از مشروطه تا دهة 80) با ارائة پنجاه نمونه از پنجاه اثر دورة معاصر از قبیل: دامگستران و مجمع دیوانگان، صنعتی زاده؛ اسرار شب، عباس خلیلی؛ پیامبران، زین العابدین رهنما؛ یکی بود، یکی نبود، جمال زاده؛ گیله مرد، بزرگ علوی؛ داش آکل، صادق هدایت؛ دیوار، میرصادقی؛ داستان راستان، شهید مطهری؛