دایاناراویک

خواندن این مقاله را به همه دوستان ارجمندم توصیه می‌کنم

خواندن این مقاله را دوست ارجمندم آقای دکتر سرکار آرانی به من توصیه کرد. مقاله‌ای است حاوی تحلیل‌ها و نقد یکی از چهره‌های معروف تاریخ‌ نگاران آموزشی- دایانا راویک- در مورد تجربه‌های آموزشی چند دهه در امریکا، که در شماره پائیز سال 92 در رشد آموزش ریاضی چاپ شده است.