دکتر حیدر تورانی

معلمان ما قهرمانان ما

این یادداشت کوتاه، در راستای بازدیدی است که در روزهای 26 الی 29 اردیبهشت‌ماه 1397 از آموزش و پرورش کشور هندوستان داشته ام.

ارتقاء برنامه درسی به روش بهسازی فرایند

نگارنده با توجه به اهمیت برنامه درسی در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقاء کیفی آن با استفاده از رویکرد ارتقاء برنامه درسی به روش بهسازی فرایند به عنوان یکی از موضوعات اصلی در مدیریت کیفیت جامع به چگونگی ارتقاء و بهسازی کیفیت برنامه درسی پرداخته است.(Pdf ضمیمه است)

گفتمان، لازمه اعتماد

فضای قابل اعتماد و اعتماد برانگیز، چیزی نیست که نقطه اشباع داشته باشد و چیزی هم نیست که سازمانهای امروز ما از آن بی‌نیاز باشند. 

«کنکور»، عبور از سیم خاردار برای رسیدن به دم گاو

رئیس پژوهشکده برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی با نگارش این یادداشت، تمرکز بر حافظه محوری و یادگیری طوطیوار را به چالش کشیده و خواستار پاسخ مسئولان مربوطه شده است.

مهجوریت «سند تحول بنیادین» و رخ نمودن 2030

طبیعی است که در این فضای مهجوریت و غربت سند تحول بنیادین که خاستگاه و زادگاهش در داخل کشور است، سندی به نام 2030 رخ نموده و سرفرازی کند.

گفتمان، لازمه اعتماد

فضای قابل اعتماد و اعتماد برانگیز، چیزی نیست که نقطه اشباع داشته باشد و چیزی هم نیست که سازمانهای امروز ما از آن بی‌نیاز باشند. نیاز به اعتماد و عوامل اعتمادساز در سازمان‌های امروزی و در نزد کارکنان و ذینفعان آن بیش از همیشه ضرورت داشته و فقدان و یا کمرنگی آن خسارت‌های معنوی و مادی زیادی را در ابعاد مختلف برجای گذاشته است. 

«چیزی به نام مشکل نیست، آنچه هست فرصت است»

جهان سرشار از فرازها، بلندی‌ها، شیرینی‌ها و مهربانی‌ها است، که با نیات و اعمال ساکنان آن که ما انسان‌ها باشیم، بالا و پایین رفته و به واسطه نیات، رفتارها و اعمال ما فرودها، پستی‌ها، تلخی‌ها و نامهربانی‌هایی درپی دارد. 

تعالی نقطه اشباع ندارد

یکی از اقدامات که به نظر می‌رسد از اهم آن‌ها نیزباشد، «برنامة تعالی مدیریت مدرسه» با رویکرد بهسازی فرایندها و تربیت مدیران مدارس و کارکنان آن است.

مربی تربیتی، امانتدار درددل های دانش آموزان

بهنظر میرسد نهاد امور تربیتی بهسرعت چرخة حیات خویش را در دهة اول انقلاب طی کرد و به اوج اولیه رسید؛ به مرحلهای که برای تثبیت و بهبود مستمر بهشدت نیازمند نوآوری و تغییر بود.