استاد دانشگاه

والدین از نقش خود دور افتاده اند

واژه سواد ابزاری به معنای دانش و مهارت استفاده از یک وسیله دیجیتالی یا هوشمند و در مقابل آن سواد رسانه ای به معنای قدرت تجزیه و تحلیل پیام ها یا روش استفاده از آن ابزار یا رسانه توسط مخاطب است.

دشواری های نظام آموزشی چیست؟

بانک جهانی که هرسال موضوع جدیدی را محور گزارش توسعه جهانی قرار می‌دهد امسال در تبیین علت انتخاب موضوع «آموزش» به‌سادگی می‌نویسد: دلیل این انتخاب برای هرکس، مثل روز روشن است! همین که خواندن این گزارش و درک آن نیازمند سواد خواندن و محاسبه است؛ ارزیابی اعتبار و درستی آن، مستلزم تفکر انتقادی است که فراتر از مهارت‌های زیربنایی ساده، توانمندی‌های بیشتری را می‌طلبد.

تخصص گرایی در حوزه های مطالعاتی دانش ارتباطات؛ نیازی عینی

یادداشتی از دکتر امیرعبدالرضا سپنجی در اولین شماره نشریه «چهل کلید روابط عمومی»