مدیرکل اسبق فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش

ضرورت بازنگری و مهندسی نوین امور تربیتی

امروز بزرگترین چالش آموزش و پرورش دهه 90، امور تربیتی خسته و فرسوده و باری به هر جهت است و ضرورت بازنگری و مهندسی نوین امور تربیتی احساس می‌شود.