کارشناس دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش

نقش سند تحول در تحقق اقتصاد مقاومتی

با همگرایی و برنامه‌ریزی یکپارچه و عملیاتی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، می‌توان اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک استراتژی کارآمد و کارساز در مقابله با جنگ نرم وجنگ اقتصادی محقق کرد.

نقش هویت یابی کتاب درسی تاریخ

یکی از چالش های بزرگ نسل جوان امروز جامعه ما، چالش هویتی است. نمی توان تردید داشت که نسل امروز از نظر هویتی نسبت به نسل های پیشین و حتی نسل قبل همگرایی هویتی چندانی ندارد.