عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی تهران

سال آینده را سال رشد هوش عاطفی خود قرار دهیم!

ما ایرانیها، بهره هوشی خوبی داریم اما پژوهش ها نشان می دهد که عامل موفقیت یک انسان، بهره هوشی، درس خواندن یا آی کیو او نیست؛ بلکه موفقیت هر فرد، به میزان رشد هوش های دیگرش بعنی هوش هیجانی، هوش فرهنگی و هوش معنوی آن فرد، بستگی داره!!!