سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

راهیان نور دریایی

تا بحال این ظرفیت عظیم دریا و دریا دلان نیروی دریایی اعم از سپاه، ارتش و بسیج کمتر مورد توجه بوده و عمدتا راهیان نور در سفرهای زمینی از مناطق غرب و جنوب بازدید داشته اند که این سفر پر برکت زمینه آشنایی با دلاورمردی های این دریا دلان را فراهم ساخت.