سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

معلمان ما قهرمانان ما

این یادداشت کوتاه، در راستای بازدیدی است که در روزهای 26 الی 29 اردیبهشت‌ماه 1397 از آموزش و پرورش کشور هندوستان داشته ام.