سمت

رسانه ها و محیطهای آموزشی- یادگیری

هماهنگی و تدوین: 

در رویکردهای نوین به فرایند آموزش ــ یادگیری، فعالیتهای آموزشی معلمان از ارائه یک‌سویه اطلاعات به شاگردان، به فراهم‌سازی محیط های مناسب برای تسهیل یادگیری آنان تغییر کرده است. 

مبانی آموزش و پرورش شناختی

هماهنگی و تدوین: 

پیشرفت سریع علوم و فناوریهای شناختی با هدف شناخت کارکردهای ذهن و مغز، رفع کاستیهای آن، جستجوی روشهای رشد و تقویت ذهن و تدوین شیوه‌های استفادة بهینه از قوای فکری انسان و همچنین طراحی و تولید سامانه‌های مصنوعی برگرفته از مغز، موجب شده است 

روان شناسی یادگیری: از نظریه تا عمل

هماهنگی و تدوین: 

چکیده :

کتاب روانشناسی یادگیری : از نظریه تا عمل کتابی است شامل دوازده فصل که برای دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی تالیف شده است .