Feed aggregator

رهبري تحول ‌آفرين و كاهش بي‌تفاوتي

رهبري تحول‌آفرين و كاهش بي‌تفاوتي» عنوان مقاله‌اي است كه در شماره جديد فصلنامه رشد مديريت مدرسه چاپ شده است.

راهروهاي زنده

ماهنامه رشد معلم در شماره اخير خود مقاله‌‌اي را به موضوع راهروهاي مدارس كشور اختصاص داده است. اين مقاله ضمن نقد راهروهاي ناكارآمد برخي مدارس، به‌ويژگي‌هاي راهروهاي كارآمد پرداخته است.

وب ۲ در رشد فناوري آموزشي

فناوري وب ۲/۰ به ابزاري اشاره دارد كه براي به اشتراك‌گذاري اطلاعات و ايجاد همكاري ميان افراد استفاده مي‌شود. اين فناوري از رويكردهاي آموزشي مانند يادگيري فعال، يادگيري اجتماعي و انتشار دانش حمايت مي‌كند.

مدير، رهبر محيط يادگيري

مدير، رهبر محيط يادگيري عنوان مقاله‌اي است كه در شماره جديد فصلنامه رشد مديريت مدرسه به چاپ رسيده است.

آلياژي حافظه‌دار

«نيتينول» نمونه‌اي از آلياژهاي حافظه‌دار است كه كاربردهاي سودمندي در زمينه‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و صنعت دارد. فصلنامه رشد آموزش شيمي در شماره‌ جديد خود به معرفي ويژگي‌ها و چگونگي عمل و كاربردهاي «نيتينول» پرداخته است.

خواندن كارآمد و راه‌هاي تحقق آن

«خواندن كارآمد و راه‌هاي تحقق آن»، عنوان مقاله‌اي است كه در شماره جديد ماهنامه رشد مدرسه زندگي چاپ شده است.