مقالات فصلنامه ها

میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی در دبیرستان های تیزهوشان و دولتی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان

تدریس خصوصی و به کارگیری دبیران خبره و باتجربه برای فرزندان، توسط والدین، جهت ارتقای سطح کیفی یادگیری دانش آموزان، رشد روزافزونی داشته است به گونه ای که گاهی، به طور غیرمستقیم، منجر به پایین آمدن تعهد حرفه ای دبیران و کاهش کیفیت تدریس آن ها در مدارس شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش در درس ریاضی دبیرستان های تیزهوشان و دولتی شهر اصفهان از منظر دانش آموزان بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش شامل دانش آموزان دورة پیش دانشگاهی دورة دبیرستان بود که با روش نمونه گیری هدفمند، مدارس دخترانه و پسرانة شاخص از بین نواحی اصفهان برگزیده شده و از آن ها تعداد 180 نفر دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها یک پرسش نامة 9 مؤلفه ای و 49 گویه ای (پرسش نامة ارزیابی درس، 2008) و دو پرسش بازپاسخ بود.
نتایج نشان داد که دانش آموزان مدارس تیزهوشان و دولتی میزان به کارگیری نشانگرهای تدریس اثربخش توسط دبیران ریاضی خود را در حد کمتر از متوسط برآورد نموده اند. برای همة دانش آموزان صرف نظر از جنسیت و نوع مدرسه اعم از تیزهوشان و دولتی بهترین ویژگی تدریس اثربخش ریاضی، مؤلفة «تضارب افکار» بوده است. در پایان، جهت بهبود کیفیت آموزش ریاضی، بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی کاربردی به مسئولان ارائه شده است؛ از جمله گسترش علوم بین رشته ای جدید «آموزش ریاضی»  با پژوهش های مورد نیاز آن در زمینه های تربیتی و تلفیق متناسب علوم تربیتی با دانش ریاضی ست. در این رابطه ایجاد ارتباط نزدیک و همکاری میان دانشکده های علوم تربیتی و ریاضی می تواند مفید باشد.

 

مسئولیت پذیری شخصی و هیجان های تدریس در معلمان: نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی

این پژوهش برای تعیین نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی در ایجاد رابطة بین هیجان های تدریس و مسئولیت پذیری شخصی معلمان ابتدایی انجام شد. به این منظور 287 معلم ابتدایی آموزش وپرورش منطقة 18 شهر تهران به روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند و به سه مقیاس خوش بینی آموزشی بیرد و همکاران (2010)، مقیاس هیجان موفقیت معلم فرنزل و همکاران (2010) و مقیاس مسئولیت پذیری شخصی معلم لارمن و کارابنیک (2013) پاسخ دادند. مدل پیشنهادی با روش تحلیل مسیر ارزیابی شد. درمجموع هیجان تدریس معلم 14 درصد از خوش بینی آموزشی را تبیین کرد و 39 درصد از مسئولیت پذیری شخصی توسط خوش بینی آموزشی و هیجان تدریس معلم پیش بینی شد. یافته ها نشان دادند که لذت به صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی پیش بینی کنندة مثبت و معنادار مسئولیت پذیری شخصی و خشم با نقش واسطه ای خوش بینی آموزشی پیش بینی کنندة منفی و غیرمستقیم مسئولیت پذیری شخصی است، اما نقش خوش بینی آموزشی در ایجاد رابطة بین اضطراب و مسئولیت پذیری شخصی تأیید نشد. نتایج حاکی از اهمیت و نقش خوش بینی آموزشی و کنترل خشم در ارتقای مسئولیت پذیری شخصی است که باید مدنظر متخصصان و مسئولان آموزش وپرورش قرار گیرد.

سمك عيار، روايتي كهن از ادبيات عاميانه

ادبيات عاميانه بازتاب زندگي واقعي مردم و نشان‌دهنده فرهنگ و انديشه مردمان جوامع در ادوار گوناگون است. فصلنامه «رشد زبان و ادب فارسي» در مقاله‌اي به يكي از داستان‌ هاي ادبيات عامه يعني سمك عيار اشاره كرده است.

مهندسي داستان

مهندسي داستان، روشي است كه مي‌توان از آن براي تلفيق دروس يا به‌كارگيري STEAM در كلاس درس استفاده كرد. يكي از مقالات ماهنامه رشد مدرسه فردا به اين موضوع اختصاص دارد.

تاريخ هنر ايران و دانشجويان رشته گرافيك

اهميت اطلاعات نظري تاريخ هنر ايران براي هنرآموزان ايراني بر كسي پوشيده نيست. در اين مقاله روشي پيشنهادي را براي نشان دادن بيش از پيش اين اهميت به كار رفته است. نتيجه اين روش در شماره جديد فصلنامه رشد آموزش هنر منتشر شده است

كتابهاي دوره آموزش متوسطه اول در بوته نقد

فصلنامه رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي در ميزگردي با حضور معلمان اهل سنت به بررسي كتابهاي دوره آموزش متوسطه اول پرداخته است. فروزان ميره‌وند، بهاره جعفري و فرشته علي بهشتي در اين ميزگرد نظرات خود را درباره كتاب پيام‌هاي آسمان پايه اول در ميان گذاشته‌اند.

اصول حاكم بر تربيت جنسي

فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه در مقاله‌اي به اصول حاكم بر تربيت جنسي پرداخته است.

معيارها و گزينه ‌هاي معلم زبان در طراحي برنامه آموزشي

معيارها و گزينه‌هاي معلم زبان در طراحي برنامه آموزشي، عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه رشد آموزش زبان‌هاي خارجي منتشر شده است.

آلودگي سفره‌ هاي كارستي زيرزميني

علل آسيب‌ پذيري شديد سفره‌ هاي كارستي زيرزميني و منابع اين آلايندگي، موضوع يكي از مقالات شماره جديد فصلنامه رشد آموزش جغرافيا است.

تغيير در كلاس رياضي در هشت قدم

بدفهمي ‌ها از رياضيات بر نگاه كودكان، والدين و گاهي معلمان و فعاليت‌ هاي اين حوزه اثر گذاشته است. اين مقاله‌ سعي كرده با ارائه فعاليت‌هايي به تغيير در كلاس درس رياضي كمك كند

چگونه با كودك درباره «اخبار ترسناك» صحبت كنيم؟

«چگونه با كودك درباره «اخبار ترسناك» صحبت كنيم؟» عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه رشد آموزش پيش‌دبستاني منتشر شده است.

كنش ارتباطي هابرماس و كاربرد عملياتي آن در مديريت مدرسه

«كنش ارتباطي هابرماس و كاربرد عملياتي آن در مديريت مدرسه» عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه رشد مديريت مدرسه منتشر شده است.

اقتصاد مقاومتي و ضرورت توسعه آموزش ‌هاي فني

آموزش‌ هاي فني با توام كردن آموزش‌ هاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش‌ ديده فراهم مي‌ آورند كه هم‌ سويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته باشد و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب در فعاليت‌ هاي اقتصادي– اجتماعي به دست آورند. فصلنامه رشد آموزش فني‌ و حرفه‌اي و كاردانش در مقاله‌ اي به اين موضوع پرداخته است.

رشد رواني- حركتي با فعاليت بدني

فعاليت بدني منظم و آمادگي جسماني مطلوب مي‌تواند سلامت فرد را ارتقا دهد. ماهنامه رشد آموزش ابتدايي در مقاله‌اي به تأثير فعاليت بدني بر رشد رواني و حركتي دانش‌ آموزان پرداخته است.