مقالات فصلنامه ها

چالش‌هاي عمده نظام راهنمايي و مشاوره در آموزش‌ و پرورش ايران

فصلنامه های رشد - د, 1396/03/08 - 12:14
فصل‌نامه «رشد آموزش مشاور مدرسه» در جديدترين شماره خود نتايج پژوهشي درباره چالش‌هاي عمده نظام راهنمايي و مشاوره در آموزش‌وپرورش ايران را منتشر كرده است. نويسنده در اين پژوهش ضمن ارائه مباحثي درباره سير تاريخي و تكويني راهنمايي و مشاوره در ايران و موارد قوت و ضعف اين برنامه، چالش‌ها، راهبردها و راهكارهايي در خرده نظام آموزش و پرورش را مطرح كرده است

خودخواري سلولي

فصلنامه های رشد - ي, 1396/03/07 - 09:02
فرايند خودخواري يكي از مهم‌ترين فرايندهاي فيزيولوژيك سلولي است كه در به وجود آمدن بسياري از بيماري‌ها تأثير دارد. فصل‌نامه «رشد آموزش زيست‌شناسي» در مقاله‌اي به اين موضوع پرداخته است

ايجاد امنيت در محيط‌هاي آموزشي كودكان، نه به هر قيمتي

فصلنامه های رشد - ش, 1396/03/06 - 09:11
فصل‌نامه «رشد آموزش پيش‌دبستاني» در مقاله‌اي به ايمني ابزار و وسايل خانگي و شناخت راه‌هاي تقويت ماهيچه‌هاي ظريف و كوچك كودكان پرداخته است

ريشه‌هاي معنويت در نظريه‌هاي نوين مديريت

فصلنامه های رشد - چ, 1396/03/03 - 08:40
«ريشه‌هاي معنويت در نظريه‌هاي نوين مديريت» عنوان مقاله‌اي است كه در فصل‌نامه رشد مديريت مدرسه منتشر شده است. نويسنده در اين مقاله به تحليل ريشه‌هاي معنويت در نظريه‌هاي نوين مديريت پرداخته است

پايه دانشي و سطوح آن براي تدريس درس تربيت‌بدني

فصلنامه های رشد - س, 1396/03/02 - 10:04
براي حفظ جايگاه مهم معلمي و اثربخشي حداكثري، بهره‌مندي از پايه دانشي براي تدريس شرط لازم است. فصل‌نامه «رشد آموزش تربيت‌بدني» در مقاله‌اي به اين موضوع پرداخته است

سي كليد طلايي براي اجراي نمايشنامه‌خواني خوب

فصلنامه های رشد - د, 1396/03/01 - 10:01
نمايشنامه‌خواني يكي از رشته‌هاي هنري با تأكيد بر هنر كلامي و توجه به ادبيات نمايشي است. فصل‌نامه «رشد آموزش هنر» در يكي از مقالات خود به اين موضوع پرداخته است

سه مفهوم كليدي رياضي دوره ابتدايي

فصلنامه های رشد - ي, 1396/02/31 - 08:55
برقراري ارتباط و اتصال، اهداف تدريس رياضي سه مفهوم كليدي از كتاب «مفاهيم كليدي در تدريس رياضيات دوره ابتدايي» هستند. فصل‌نامه رشد آموزش رياضي به بخش‌هايي از اين كتاب پرداخته است

نقد اجتماعي، مهم‌ترين نوع نقد در بررسي متون ادبي

فصلنامه های رشد - ش, 1396/02/30 - 09:11
متون ادبي همواره توسط منتقدان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد اما محك نقد اجتماعي به‌دليل دوسويه بودن اين موضوع و از جهت تأثير متقابل جامعه بر ادبيات و ادبيات بر جامعه هميشه مورد توجه بوده است. فصل‌نامه «رشد آموزش زبان و ادب فارسي» در مقاله‌اي به اين موضوع پرداخته است

عوامل مؤثر بر افت تحصيلي هنرجويان

فصلنامه های رشد - چ, 1396/02/27 - 08:53
افت تحصيلي پديده‌اي است كه همه‌ساله منابع انساني و مادي كشورمان را هدر مي‌دهد. گاهي افت تحصيلي از عوامل دروني هنرجو نشئت مي‌گيرد و گاهي عوامل محيطي دارد. فصل‌نامه رشد آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش يكي از مقالات خود را به بررسي علل ايجاد افت تحصيلي در هنرجويان اختصاص داده است

هويت حرفه‌اي معلمان در سند تحول بنيادين

فصلنامه های رشد - س, 1396/02/26 - 08:49
فصل‌نامه «رشد آموزش زبان‌هاي خارجي» سرمقاله جديدترين شماره خود را به موضوع بررسي جايگاه معلمان در سند تحول بنيادين از بعد هويت حرفه‌اي آنان اختصاص داده است

احكام ثابت و متغير در اسلام از نگاه علامه طباطبايي(ره)

فصلنامه های رشد - د, 1396/02/25 - 08:48
احكام اسلام به اعتبار ثبات و تغير، به ثابت و متغير تقسيم مي‌شود. علامه طباطبايي از احكام ثابت، به شريعت تعبير مي‌كند. فصل‌نامه «رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي» در مقاله‌اي به ديدگاه وي درباره احكام ثابت و متغير پرداخته است

يادگيري معكوس

فصلنامه های رشد - ي, 1396/02/24 - 11:24
«يادگيري معكوس» عنوان مقاله‌اي است كه در جديدترين شماره فصل‌نامه «رشد آموزش فيزيك» منتشر شده است. هدف از اين مقاله آشنايي با روش تدريس كلاس معكوس و بهره‌گيري از پادكست است

نحوه ارزشيابي مستمر دانش‌آموزان در درس شيمي

فصلنامه های رشد - س, 1396/02/19 - 08:27
فصل‌نامه «رشد آموزش شيمي» در مقاله‌اي به چگونگي تدوين آزمون‌هاي هفتگي، آزمون مستمر جامع براي كل نيم‌سال و نحوه محاسبه نمره مستمر دانش‌آموز با تأكيد بر اين آزمون‌ها پرداخته است

تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 (شماره های: 55-5)

هدف این پژوهش تحلیل محتوای موضوعی مقاله های نشریه ای که در دست دارید، یعنی فصلنامة نوآوری آموزشی، طی سال های 1394-1382 است. در این پژوهش 50 شماره از این فصلنامه با روش تحلیل محتوای موضوعی که یکی از روش های انجام پژوهش های علم سنجی است مورد بررسی قرار گرفت و از 14 مقوله اختصاص یافته مدخل نوآوری آموزشی در «اصطلاح نامة اریک» در طبقه بندی موضوع اصلی مقاله ها استفاده شد. جامعة پژوهش مقاله های تألیفی این نشریه از شمارة 5 تا 55 و شامل 365 مقاله است. بررسی گرایش های موضوعی نویسندگان مقاله ها مشخص کرد که در چهارده محور موضوع های پژوهشی اعلام شدة فصلنامه، موضوع دوم (مبانی نظری و اصول علمی و یافته های دانش روان شناسی تربیتی...) با 32/32 درصد بیشترین و پس ازآن، موضوع های پنجم (نظریه ها و رویکردهای نو در طراحی برنامه های درسی) و هشتم (مدیریت و برنامه ریزی کلاس درس و مدرسه) قرار دارند و به موضوع نهم (آینده پژوهی در آموزش وپرورش) اصلاً پرداخته نشده است. تعداد هفت ویژه نامة موضوعی در این بازه زمانی منتشرشده است. موضوع بهبود آموزش با 35/34 درصد و موضوع آموزش وپرورش با 30 درصد بیشترین حوزة موضوعی فصلنامه است. تعداد 778 نویسنده در تدوین مقاله ها مشارکت داشته اند و 30/46 درصد نویسندگان رشته های تحصیلی خود را اعلام کرده اند و این مقدار تعامل بین رشته ای را نشان می دهد.

 

بررسی تأثیر هوش اخلاقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

پژوهش حاضر، باهدف تبیین تأثیر هوش اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجیگری اعتمادآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد انجام شد. روش پژوهش از نوع مدل یابی علی یا مدل معادلات ساختاری بوده و جامعة آماری را کلیة مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1393-1394 تشکیل داده اند که نمونة آماری پژوهش شامل 103 نفر از مدیران و 309 نفر از معلمان از میان آن انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامة هوش اخلاقی لینک وکیل (2005) با آلفای (0/84)، اعتمادآفرینی اسماعیلی طرزی و همکاران (1392) با آلفای (0/87)، رفتار شهروندی سازمانی سامچ و ران (2006) با آلفای (0/66)، استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش اخلاقی به طور مستقیم با ضریب (0/39) و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه ای اعتمادآفرینی با ضریب (0/30) بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار است. همچنین اعتمادآفرینی نیز بر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب (0/45) اثرگذار است.

 

تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوم متوسطه نظام جدید بر اساس الگوی خلاقیت پلسک

پژوهش حاضر با دو هدف، یکی ارزیابی محتوای کتاب زیست شناسی سال دوم نظام جدید متوسطه، از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک، و دیگری شناسایی عواملی که می تواند در تدوین محتوای درسی زمینة تفکر و خلاقیت و ابداع را فراهم نماید صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع تحلیل محتواست. جامعة آماری پژوهش کتاب زیست شناسی سال دوم متوسطه و ابزار پژوهش برای تحلیل، با توجه به یک طرح کدگذاری در چک لیستِ وارسی محتوا بود. این طرح کدگذاری بر مبنای شاخص های چرخة خلاقیت هدایت شدة «پلسک» تنظیم شد. در بررسیِ رواییِ صوری و محتوای چک لیست وارسی محتوا، از نظرات مدرسان علوم تربیتی و معلمان استفاده گردید و جهت پایایی ابزار از فرمول «ویلیام اسکات» استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده 80/0 بود که مورد تأیید واقع شد. نتایج و تحلیل کمّی محتوای زیست شناسی سال دوم متوسطه با توجه به داده ها نشان می دهد که این محتوا بر بعد آمادگی ذهنی تأکید دارد و برخی از مؤلفه های بعد تخیّل و کاربرد مورد توجه و عنایت قرار گرفته است، به طوری که میزان رعایت مؤلفه ها بسیار اندک بوده و هماهنگی لازم در رعایت اکثر مؤلفه ها در همه ابعاد وجود ندارد. لذا پیشنهاد می گردد که با رعایت برخی مؤلفه ها در سازمان دهی و تدوین کتاب علوم زیستی دورة متوسطه فرایند آموزش خلاقیت و رشد آن را فراهم ساخت.

 

مطالعة تطبیقی آموزش شیمی سبز در برنامة درسی مدارس متوسطه (ایران و چهار کشور پیشرفته)

باور عمومی این است که تکلیف شب بر یادگیری و عملکرد تحصیلی اثرگذار است، ولی در تحقیقات این مقاله حاصل یک پژوهش کیفی است که با روش تطبیقی و به کمک الگوی بردی، برنامة درسی آموزش شیمی سبز در کشورهای آمریکا، استرالیا، چین و انگلستان را بررسی کرده است. مقالة حاضر تلاش می کند، عناصر اساسی برنامة درسی آموزش شیمی سبز را در کشورهای مورد مطالعه بررسی کند. نتایج به دست آمده، شباهت ها و تفاوت های بین منطق، اهداف، محتوا، روش های تدریس و شیوه های ارزشیابی در بین کشورهای مورد مطالعه و ایران را نشان می دهد. شباهت ها بیشتر در منطق و اهداف برنامة درسی قصد شده موجود دارد، اما تفاوت ها بیشتر در محتوا، روش های تدریس و شیوه های ارزشیابی دیده می شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند به برنامه ریزان آموزشی و مؤلفان کتاب های درسی کمک کند تا با دید وسیع تری نسبت به بهبود برنامة درسی شیمی سبز اقدام نمایند.

بررسی نقش کلیشه های جنسیتی کتاب های ادبیات فارسی و زبان فارسی سال اول دبیرستان در انتخاب رشتة تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

در این پژوهش، متون و تصاویر کتاب های ادبیات فارسی و زبان فارسی سال اول دبیرستان در خصوص کلیشه های جنسیتی در کتاب ها و نقش آن ها در انتخاب رشتة تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش بود؛ بخش اول، کتاب های درسی ادبیات فارسی و زبان فارسی سال اول دبیرستان در سال تحصیلی 1389-90 و بخش دوم را کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر تهران تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 8 دانش آموز (از هر جنس 4 نفر) برای بخش مصاحبه انتخاب شدند. روش این پژوهش کیفی است و برای جمع آوری داده ها از راهنمای تحلیل تبعیض جنسی در کتاب های درسی و ادبیات کودکان آندره میشل و مصاحبه با دانش آموزان استفاده شده است. در همین راستا، کتاب ها در سه بخش تحلیل کمی محتوا، تحلیل کیفی محتوا و تحلیل تبعیض جنسی در دستور زبان و در نهایت پرسش های مصاحبه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین درصد اسامی و تصاویر کتاب ها متعلق به مردان است و در میان فعالیت های مختلف نیز عمده ترین سهم زنان در فعالیت های خانگی و کمترین آن در فعالیت های سیاسی-اجتماعی است. ویژگی های شخصیتی و رفتارهای اجتماعی منتسب به زنان و مردان نیز متأثر از پیش داوری هایی است که زن را جنس دوم و مرد را جنس برتر معرفی می کند. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که در کتاب های درسی سال اول دبیرستان کلیشه های جنسیتی به وفور یافت می شود و چهره ارائه شده از زن و مرد در این کتاب ها با واقعیت های اجتماعی سازگار نیستند. دختران در متون درسی یاد می گیرند که پسران تواناتر از آنان در کارهای عملی و فنی هستند؛ به همین دلیل تجدیدنظر در کتاب های درسی پیشنهاد می شود.

مدرسة موفق، مدیر موفق مطالعة تطبیقی یافته های پروژة بین المللی مدیر مدرسة موفق (ISSPP)

مدیران مدارس تأثیر چشم گیری بر پیامدهای مدرسه دارند، به اندازه ای که از نقش آنها به عنوان دومین عامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یاد شده است. اینکه یک مدرسه و مدیر موفق چه ویژگی هایی دارد، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و همچنین پژوهش های بین المللی بوده است که «پروژة بین المللی مدیر مدرسة موفق» (ISSPP) یکی از مهم ترین آن ها می باشد. پژوهش حاضر نتایج اجرای این پروژه در هفت کشور استرالیا، دانمارک، انگلستان، نروژ، سوئد، آمریکا و چین را به روش مروری مقایسه و تحلیل نموده است. بدین منظور مقالات منتشرشده در دو ویژه نامة «مجله مدیریت آموزشی» انتخاب و محتوای آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. با استفاده از رویکرد کدگذاری، به تفکیک سؤال های پژوهش، کدهای باز و محوری شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که مدارس موفق 61 ویژگی دارند که در 12 بعد، و مدیران موفق 23 ویژگی دارند که در 4 بعد طبقه بندی می شوند. در پایان در مورد یافته ها بحث شده است شده است. 

بازنگری رابطة ابعاد انگیزش خودمختاری در آموزش با فرسودگی و اشتیاق شغلی معلمان

هدف از این پژوهش بررسی رابطة ابعاد انگیزش خودمختاری در آموزش با فرسودگی و اشتیاق شغلی معلمان است و به روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته است. جامعة آماری مربوط به این پژوهش، شامل کلیة معلمان دورة ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی 94- 93 به تعداد 1500 نفر بود. نمونة آماری پژوهش نیز طبق جدول کرجسی و مورگان (1970) شامل 306 (122 مرد و 184 زن) تعیین شد که به شیوة نمونه گیری تصادفی طبقه ای با در نظر گرفتن جنسیت معلمان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامة انگیزش خودمختاری در آموزش روت، آسور، کانات و کاپلان (2007)، فرسودگی شغلی ماسلاچ (1993) و پرسش نامة اشتیاق شغلی اسکافلی و همکاران (2002) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین مؤلفه های انگیزش خودمختاری در آموزش با فرسودگی و اشتیاق شغلی معلمان رابطه وجود دارد. همچنین 15 درصد از واریانس فرسودگی شغلی معلمان و 30 درصد از واریانس اشتیاق شغلی معلمان به وسیلة مؤلفه های انگیزش خودمختاری در آموزش آنان تعیین شد. به عبارتی سطوح بالای انگیزش شغلی خودمختار در آموزش به پیامدهای مثبتی مانند افزایش اشتیاق شغلی و کاهش فرسودگی شغلی می انجامد.