Feed aggregator

مقایسة دانش آموزان با خوشه های مختلف عاطفة تحصیلی از لحاظ فرسودگی تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت خوشه های دانش آموزان در مؤلفه های جهت گیری هدف، استرس تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزة پیشرفت در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوم متوسطه شهر تبریز به اجرا درآمده است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانش آموزان دختر و پسر دورۀ دوم متوسطۀ شهر تبریز در سال تحصیلی 94-93 بودند. از این جامعه نمونه ای به تعداد 375 نفر بر مبنای برآورد از جدول کرجسی و مورگان به شیوۀ نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. پرسش نامۀ خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران، پرسش نامۀ انگیزش پیشرفت هرمنس، پرسش نامۀ استرس تحصیلی، پرسش نامۀ هدف پیشرفت کریستوفر واز و پرسش نامۀ فرسودگی تحصیلی کوهن برسو و همکاران ابزارهای پژوهش بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای و MANOVA استفاده گردید. نتیجة این تحلیل منجر به کشف دو خوشه از دانش آموزان شد: اولین خوشۀ به دست آمده شامل دانش آموزانی با نمرات پایین در تسلط طلبی، خودکارآمدی، انگیزۀ پیشرفت و نمرات بالا در عملکرد گرایشی، اجتناب از تکلیف و استرس تحصیلی می باشند که این خوشه، خوشۀ عواطف منفی نامیده شد. خوشۀ دوم دارای نمرات پایین در عملکرد گرایشی، عملکردگریزی، اجتناب از تکلیف و استرس تحصیلی بود درحالی که نمرات بالایی در تسلط طلبی، خودکارآمدی و انگیزۀ پیشرفت داشتند. این خوشه، خوشۀ عواطف مثبت نامیده شد. نتایج پژوهش نشان داد که فرسودگی تحصیلی دانش آموزان خوشۀ با عواطف منفی به معناداری بیشتر از دانش آموزان خوشۀ عواطف مثبت است. توصیه می شود با شناسایی فرسودگی تحصیلی و عوامل تأثیرگذار بر آن در دوره ها و سنین پایین تر اقدامات کنترلی متناسبی انجام گیرد.

مهندسي معكوس و كاربرد آن در آموزش مهارت‌ هاي عملي

از جمله مباحث نوين آموزش، آموزش به شيوه مهندسي معكوس است. فصلنامه رشد آموزش فني‌ و حرفه‌اي و كاردانش در مقاله‌ اي به قلم فرخ فيضي، فوق‌ ليسانس تكنولوژي آموزشي به اين موضوع پرداخته است

فرصت‌ ها و تهديدها در آموزش‌ هاي فني‌ و حرفه‌ اي

آموزش‌ هاي فني‌ و حرفه‌ اي نقش مهمي در تشكيل سرمايه انساني از طريق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كار در كشورهاي مختلف جهان ايفا مي‌ كنند. فصلنامه «رشد آموزش فني‌ و حرفه‌ اي و كاردانش» در مقاله‌ اي به اين موضوع پرداخته است

مقايسه روش ‌هاي تدريس سنتي و نوين

فصلنامه «رشد آموزش فيزيك» در مقاله ‌اي به بررسي و مقايسه روش‌ هاي تدريس سنتي و نوين پرداخته است

مؤلفه‌ هاي اصلي درس تربيت‌ بدني

مؤلفه‌ هاي اصلي درس تربيت‌ بدني، عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه رشد آموزش تربيت‌ بدني منتشر شده است

جنبش روش‌ هاي آميخته

جنبش روش‌ هاي آميخته، عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصلنامه «رشد آموزش علوم اجتماعي» منتشر شده است

الگوي آموزش صلح در برنامه درسي آموزش پيش از دبستان

فصل‌ نامه «رشد آموزش پيش‌ دبستاني» در مقاله‌ اي به چارچوب مفهومي آموزش صلح در قالب يك مدل ساده پرداخته است

زندگي سياسي قزلباش‌ ها

قزلباشان از نظر فكر جزو صوفيان شيعه به‌شمار مي‌ آيند و از همان ابتداي شكل‌ گيري در زمان شيخ‌ صفي به‌عنوان مبلغان تشيع اثني‌ عشري مشهور شدند. فصلنامه «رشد آموزش تاريخ» در مقاله‌ اي به زندگي سياسي اين گروه پرداخته است

مدير توسعه‌ يافته، محبوبيت پايدار

مدير توسعه‌ يافته، محبوبيت پايدار، عنوان مقاله‌ اي است كه در جديدترين شماره فصل‌ نامه «رشد مديريت مدرسه» منتشر شده است. نويسنده مقاله تأكيد دارد: مديران بايد تلاش كنند تا برخورد مناسبي با كاركنانشان داشته باشند و بر قلب منابع انساني حكمراني كنند.

كلاس قرآن، جذاب و با نشاط

فصل‌نامه «رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي» در جديدترين شماره خود مقاله ‌اي را به راه ‌هاي جذاب‌ كردن كلاس قرآن اختصاص داده است