خانواده مطلوب از دیدگاه دانش آموزان

پژوهشکده خانواده و مدرسه نشست ارائه یافته های پژوهشی باعنوان «خانواده مطلوب از دیدگاه دانش آموزان» برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این نشست با ارائه خانم دکتر سمیه فریدونی و دکتر مرتضی منادی به عنوان ناظر و خانم دکتر قدسی احقر به عنوان دبیر جلسه برگزار می شود.

مدیران و کارشناسان معاونت آموزش ابتدایی؛ معاونت آموزش متوسطه؛ معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت متبوع شورای عالی آموزش و پرورش؛ سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی؛ امور هماهنگی، ‌ارتباطات و حوزه وزارتی؛ ، اداره کل برنامه ریزی انجمن های مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهر ستان‌های استان تهران و اعضای هیأت علمی و کارشناسان سازمان پژوهش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برای این نشست دعوت شده اند.

زمان : دوشنبه مورخ 15/7/1398 ساعت 9:30  الی 12

مکان :شهید قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، نبش کوچه شهید باقری قصرالدشتی،

پلاک 181، طبقه هفتم، سالن جلسات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش