اولین همایش تجربۀ زیستۀ معلمان علوم انسانی برگزار می‌شود

اولین همایش «تجربۀ زیستۀ معلمان علوم انسانی»، 28آذر1398، با همکاری دانشگاه خوارزمی و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌شوند.

فرهنگیانی که بیش از بیست سال سابقۀ معلمی دارند، می‌توانند تا 1آذر1398 آثار خود را به دبیرخانۀ همایش بفرستند.