همایش بین المللی "قرآن در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) با رویکرد اخلاق و اجتماع"