وبینار آزمون‌سازی و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی برگزار می‌شود

وبینار آزمون‌سازی و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی با تأکید بر تجارب ملی و بین‌المللی، 4خرداد1399، به‌کوشش بنیاد بین‌المللی توسعۀ علم و فناوری خوارزمی با همکاری انجمن فناوری آموزشی ایران برگزار می‌شود.

برنامه این وبینار به شرح زیر است:

مقدمه و بیان چارچوب نشست، دکتر یوسف مهدوی‌نسب؛

آزمون‌سازی و برگزاری آزمون الکترونیکی، دکتر احسان طوفانی‌نژاد؛

تجارب بین‌المللی فنلاند، دکتر اسماعیل عظیمی؛

تجارب ملی دانشگاهی، دکتر عیسی رضایی؛

تجارب ملی مدرسه، دکتر سپیده نوروزی؛

جمع‌بندی، امیر عسگری.