اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی برگزار می شود