تولید محتوا و برگزاری دوره‌های غیر حضوری آموزش معلمان پایه دوازدهم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی- وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خدمات " تولید محتوا و برگزاری دوره‌های غیر حضوری آموزش معلمان پایه دوازدهم " به شماره 200973066000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه ‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 31/6/97 می‌باشد.
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 4/7/97
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز شنبه 14/7/97
  • زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت 14 روز شنبه مورخ 14/7/97
  • اطلاعات تماس دستگاه مناقصه کزار جهت دریافت اطلاعت بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های « الف» و « ج»
  • آدرس: تهران خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، امورحقوقی و قراردادها، تلفن: 88831162
  • اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
  • مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768