همایش یکصد و پنجمین سال تاسیس آموزش و پرورش شهرستان بروجرد

در قالب ارائه مقاله، پوستر، سخنرانی و بیان خاطرات
مهلت ارائه آثار: تا تاریخ پانزدهم خرداد سال 98

آدرس: شهرستان بروجرد، خیابان مدرس، مدیریت آموزش و پرورش بروجرد، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی

تلفن دبیرخانه: 06642531029-06642534053

farshadaliyari100@gmail.com
brj-forum.blogfa.com