همایش آموزش و یادگیری برگزار می‌شود

با همکاری دانشگاه آزاد اردکان و انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران؛ همایش آموزش و یادگیری برگزار می‌شود.
 
به گزارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان و انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران، 14شهریور1398، دومین همایش آموزش و یادگیری را برگزار می‌کند.

این همایش تا 20مرداد1398، در محورهای زیر آثار پژوهشگران را می‌پذیرد:

رویکردهای جدید یادگیری در آموزش‌های رسمی و غیررسمی؛
روش‌های جدید تدریس در یادگیری؛
فناوری اطلاعات در آموزش و یادگیری؛
نقش برنامه‌های درسی رسمی و غیررسمی در توسعۀ آموزش و یادگیری؛
نقش نهادهای غیررسمی در آموزش و یادگیری؛
نقش ساختار و مدیریت آموزش و پرورش در آموزش و یادگیری.