نگاهی تطبیقی به مضامین تعلیم و تربیت آینده گرا و مولفه های سند تحول بنیادین

نگاهی تطبیقی به مضامین تعلیم و تربیت آینده گرا و مولفه های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

 

پژوهش حاضر با هدف ایجاد درکی دقیق از واقعیت های جهانی و پیش رو در حوزه آموزش وپرورش، از منظر رویکرد بازسازی اجتماعی آینده گرا و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی، انجام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران، از جهت میزان توجه آن به چالش ها و الزامات آینده بررسی شده است. در مرحله اول، با استفاده از چهار مضمون سازمان دهنده، در قالب الزامات آموزشی، شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی و ساختاری، از جامعه آماری موردنظر، استخراج شدند. در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل محتوای کمی وکیفی، میزان مطابقت سند تحول با چارچوب به دست آمده، بررسی گردید. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در این سند معنایابی و شناخت صحیح ارزش ها، مورد تاکید فراوان قرار گرفته است؛ اما نگاه آینده گرایانه نسبت به زمینه های مختلف، ازجمله زمینه های فرهنگی، اجتماعی و ویژگی های شخصیتی، کم رنگ است. بنابراین، لازم است که برای توسعه مهارت آینده نگری در دانش آموزان و معلمان و تقویت چشم انداز آینده نگر در سند تحول، راه کارهایی در نظرگرفته شوند.

نویسنده: سیده نجمه تقوی نسب،  محمدحسن کریمی

نشریه اسلام و پژوه های تربیتی، سال دهم، شماره اول، پیاپی 19، بهار و تابستان97: صفحات 85-98

"متن کامل مقاله(در داخل سازمان) از سایت www.magiran.com قابل دسترس می باشد"

2
امتیاز: 1.5 (4 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA