بررسی جایگاه نهاد مدرسه در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر امور تربیتی

مقوله مهم تعلیم و تربیت از جمله اموری است که همواره در طول زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و دغدغه او به شمار میرفته است. در عصر ما این رسالت مهم برعهده آموزش وپرورش، خصوصامدرسه میباشد. رسالت مدرسه تنها انتقال دانش وآگاهی نیست بلکه علاوه براین، شکوفایی استعدادهای نهفته، پرورش قدرت خلاقیت وتفکر، تقویت ایمان و باور و.... نسل آتی میباشد. برای این که بتواند رسالت مهم خود را به شایستگی انجام دهد نیازمند همکاری و هماهنگی باسایر نهادهای مانند خانواده، رسانه، نهادهای مذهبی و... میباشد آنچه که در مباحث تربیتی براساس آموزههای دینی و اسلامی و همچنین تاکید رهبران دینی جمهوری اسلامی آمده؛ توجه به بعد معنوی و پرورش بعد فطری برای رسیدن به قرب الهی و کمال و مقام خلیفه الهی میباشد آنچه که آنان تاکید داشتند تقد م تزکیه بر تعلیم است زیرا سرمنشاء همه تحولات درونی و بیرونی تزکیه نفس و اصلاح درون میباشد.این پژوهش سعی دارد با تحلیل و بررسی و نقد گفتمان سیاستی موجود در سند تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش؛ (که یکی از اسناد مهم و رسمی سیاستگذاری در آموزش پرورش است (و تطبیق آن با گفتمان سیاستی مطلوب اسلامی در نظام تربیتی به این سوال پاسخ دهد که مدرسه در سیاستهای فرهنگی کشور چه جایگاهی دارد. دراین پژوهش سعی شده ابتدا باروش تحلیل محتوابه بررسی وتحلیل اسناد (سند تحول) پرداخته شود .بیانیه ارزشها، بیانیه ماموریت، افق چشم انداز 1404، هدفهای کلان، کلان هدفهای عملیاتی وراهکارها مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی جهت دار در سه طبقه مضامین ساختاری، کارکردی و زمینه ای تحلیل شده اند. سپس ابعاد سه گانه ساختاری کارکردی و زمینه ای مدرسه در سند تحول آموزش و پرورش با الگوی ساختاری کارکردی و زمینه ای مطلوب مقایسه و همخوانیها و شکاف میان جایگاه مدرسه در سیاستگذاری فرهنگی در سند تحول آموزش و پرورش با وضعیت مطلوب تحلیل شده است. جایگاه امور تربیتی نیز به طور ویژه در سند تحول آموزش و پرورش و الگوی مطلوب بررسی و مقایسه شده است. پرداخته و سپس به مقایسه آن بر اساس تعالیم دینی و تاکید و توجه رهبران جمهوری اسلامی و بر اساس کارکردهای که در برنامه درسی سند ملی آمده؛ پرداخته است که نتیجه آن نادیده گرفته شدن بعضی از کارکردها و ساختارها وعدم توجه به اصل پرورش و تزکیه و عدم تقدم آن بر تعلیم در سیاستگذاریها است. با مطالعات صورت گرفته؛ گفتمان سیاستی موجود (سند تحول) با گفتمان سیاستی مطلوب اسلامی فاصله زیادی دارد.

محل چاپ: 
دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، دانشکده علوم اجتماعی
2
امتیاز: 1.5 (4 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA