روان شناسی تفکر و مدیریت پیشرفت

موضوع مقاله حاضر را تحلیل نقش تفکر در زندگی و مدیریت پیشرفت تشکیل می دهد. نویسنده، مغز را آشیانه تجربیاتی قلمداد می کند که انسان در طول زندگی فردی و اجتماعی خود کسب می نماید؛ تجربیاتی که بر باورها و نوع انتظارات انسان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم می گذارند.
متن کامل مقاله در فایل ضمیمه قابل دریافت و مشاهده می باشد.

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA