الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط انجام گردیده،  رویکرد پژوهش از نوع کیفی و روش آن سنتزپژوهی توأم با تحلیل محتوای کیفی می باشد که در آن پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شده اند. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام شده خارجی (در سال های 1938 تا 2018) و داخلی (در سال های 1384 تا 1396)می باشد. از مجموع پژوهش هایی که از سایت های معتبر داخلی و خارجی انتخاب شده اند، تعداد 71 مورد به عنوان نمونه به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل های انجام شده ابتدا کدگذاری و طبقه بندی و سپس بدنه اصلی در قالب 52 مولفه در راستای 4 عنصر اصلی "اهداف"، "محتوا"، "روش های یاددهی – یادگیری"، "روش های ارزشیابی" و 8 مولفه مرتبط با عنصر زمینه ای "محیط آموزشی" شناسایی گردید. سیاستگذران و برنامه ریزان درسی دوره پیش دبستان و دبستان می توانند با استفاده از الگوی مفهومی مستخرج، تدابیر شایسته را جهت اجرای مطلوب و با کیفیت برنامه درسی فلسفه برای کودکان اتخاذ کنند. مربیان و آموزگاران نیز قادر خواهند بود تا الگوی موجود را بر اساس تجربیات عملی تدریس، تطبیق داده تا تدریس اثربخش تری داشته باشند.

 

نویسنده: ستاره کنعانی هرندی، محمد نوریان، داریوش نوروزی، محمود عبایی کوپایی

ناشر: دو فصلنامه تفکر  و کودک، دوره 9، شماره 2، شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397، ص.: 151-121

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA