تبیین سیره تربیتی امام سجاد(ع)در صحیفه سجادیه باتأکید برسند تحول بنیادین آموزش وپرورش

پژوهش حاضر با هدف تبیین سیره تربیتی امام سجاد)ع( در صحیفه سجادیه انجام گرفته است. برای تبیین بهتر این سیره، باید آن را در ابعاد مختلف تربیتی مورد بررسی قرار داد و از آنجا که سند تحول بنیادین آموز وپرورش به عنوان سندی بالادستی در نظام تعلیم وتربیت کشور، تقسیم بندی جامعی از ابعاد تربیت آدمی نموده است، لذا سیره تربیتی امام سجاد)ع ( براساس ابعاد این سند مورد تبیین قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و به صورت تحلیل محتوای کیفی است. ابتدا مولفه های سند تحول بنیادین در هریک از ساحت های شش گانه تربیتی مورد استخراج قرارگرفته و پس از اعتباربخشی توسط تعدادی از صاحبنظران، متن کامل صحیفه سجادیه باتوجه به مولفه های ساحت های شش گانه تربیتی، مورد تحلیل قرار گرفته و با استخراج مصادیق مرتبط با آنها، سیره تربیتی امام سجاد)ع( تبیین شد. یافته ها حاکی از آن است که امام سجاد)ع( به تمام ساحتهای تربیت آدمی )اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، زیستی و بدنی، اقتصادی، حرفه ای، زیباشناختی، هنری، علمی و فناورانه( توجه داشته اند و ازهمین رو می توان سیره تربیتی ایشان را به عنوان اسوه ای حسنه، نه تنها در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور، بلکه در هویت بخشی به سبک زندگی افراد جامعه، به شمار آورد.

نویسنده: فرامرز محمدی پویا

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست و هفتم، دوره جدید، شماره 42، بهار1398، ص: 27-53

 

5
امتیاز: 5 (1 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA