ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف(ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ) ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان

ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺖ  و آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درزﻣﺮه آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺿﺮوری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ازاﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﭘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف (ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ) ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان می باشد. این ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن از روش ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا، ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺟﺴﺘﺎر ﻧﻈﺮورزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺪف ﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 13 ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻣﻨﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی بوده ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮﺻتﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد.

نویسنده: ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ

فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ، دوره ﺟﺪﯾﺪ، ﺷﻤﺎره 40، ﭘﺎﯾﯿز1397، ص.:  101  ـ 81

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA