جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره)

ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینی(ره) تربیت با محوریت فطرت است و بدین علت، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تاکید تام دارند.

در این راستا، معنا و مفهوم، اقسام فطرت، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات، انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینی(ره) فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین، دینداری و هنر است. پایه و اساس تربیت بر فطرت استوار است و اصولا معنا، مفهوم و حقیقت تربیت، شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است.

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار، تالیفات و بیانات امام خمینی(ره) پرداخته و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت، شکوفایی فطرت و تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است.

نویسنده: محمد بهشتی

دوفصلنامه تربیت اسلامی، سال یازدهم، زمستان 1395، شماره 22، ص7-23

2
امتیاز: 1.5 (2 رای)

ارسال نظر

Image CAPTCHA